Договір надання юридичних послуг № […]

м. Харків «___» _____________20__р.

Замовник та Виконавець (разом іменовані – Сторони) уклали Договір про наступне.

Ми з вами домовилися про наступне.

1. Предмет та основні умови договору

1.1. Виконавець надає послуги, а Замовник – оплачує їх:
[…]
1.2. Строк надання послуг – […] днів з дня здійснення Замовником авансового платежу.

По-перше, про головне: завдання та строки виконання.

2. Здача-приймання

2.1. Виконавець передає Замовнику результати надання послуг за вказаними ним реквізитами до Договору за допомогою поштового, електронного чи кур’єрського зв’язку.

2.2  Замовник приймає послуги  шляхом підписання акту наданих послуг, який надається Виконавцем Замовнику у 2 екземплярах.

2.3. Замовник повертає підписаний екземпляр акту наданих послуг Виконавцю не пізніше 7 днів з дня отримання. У разі, якщо Замовник не повернув підписаний екземпляр акту наданих послуг у зазначений термін, послуги вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі та без зауважень.

По-друге, щодо формальностей здачі-приймання робіт. Ми відправляємо результати робіт у будь-який зручний для вас спосіб, а ви протягом тижня підтверджуєте повноту та правильність виконання підписанням акту. Взаємне підписаняння акту допоможе вам підтвердити витрати, а нам доходи у податковій звітності.

3. Розрахунки

3.1. Вартість послуг — […] гривень.

3.2. Замовник здійснює авансовий платіж за послуги Виконавця у розмірі […] гривень протягом 3 днів з дня підписання Договору.

3.3. Замовник оплачує залишок вартості послуг Виконавцеві протягом 3 днів з дня прийняття послуг.

3.4. Замовник оплачує послуги Виконавця згідно з рахунком, що надається Виконавцем, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.5. Зобов’язання щодо оплати послуг вважається виконаним в момент списання грошових коштів з рахунку Замовника.

По-третє, щодо розрахунків. Ми розпочинаємо роботу після отримання авансового безготівкого платежу. Залишок вартості Договору ви сплачуєте після завершення робіт. Датою оплати вважається день, коли ваш банк відправив гроші нашому банку.

4. Права та обов’язки

4.1. Замовник та Виконавець зобов’язані:

  • своєчасно надавати один одному всі відомості, матеріали, інформацію, документи або права на них, необхідні для виконання Договору;
  • негайно повідомляти один одного про зміну реквізитів та відповідальних осіб, передбачених Договором, інакше виконання зобов’язань за колишніми реквізитами буде вважатися належним і своєчасним;
  • при настанні обставин непереборної сили повідомити іншу сторону про виникнення таких обставин протягом 3 днів з моменту їх виникнення.

4.2. Виконавець має право:

  • залучати для надання послуг за Договором третіх осіб за згодою Замовника;
  • призупинити надання послуг за Договором, письмово повідомивши про це Замовника за 1 день до дати припинення надання послуг, але тільки в тому випадку, якщо Замовник не надав Виконавцю необхідні йому для належного та своєчасного надання послуг відомості, матеріали, інформацію, документи або права на них;
  • безстроково розміщати в рекламних цілях на веб-сайті https://bureau-bukin.com.ua/ гіперпосилання на веб-сайт Замовника, узгоджений письмово, а також вказувати комерційне найменування, знак товарів та послуг Замовника.

По-четверте, щодо прав та обов'язків: про передачу матеріалів, інформування про зміну реквізитів та своєчасне повідомлення про обставини непереборної сили.

Ми залишаємо за собою право призупинити надання послуг до моменту отримання необхідних матеріалів, а також право розмістити на власному сайті логотип та посилання на сайт клієнта.

Ми залучимо до роботи над справою необхідного спеціаліста тільки після отримання згоди клієнта.

5. Конфіденційність

5.1. Замовник і Виконавець не розголошують будь-яку інформацію та документи, що стосуються Договору, без попередньої письмової взаємної згоди протягом необмеженого терміну, за винятком відомостей, необхідних Виконавцю для укладення договорів з третіми особами в порядку субпідряду. В цьому випадку Виконавець підписує з такими третіми особами угоду про нерозголошення конфіденційної інформації.

По-п'яте, про конфіденційність. Ми безстроково зберігаємо в таємниці будь-яку інформацію, пов'язану з виконанням Договору.

6. Відповідальність та обставини непереборної сили

6.1. Неустойка за несвоєчасне виконання зобов’язань — 0,1% від вартості Договору в день, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 10% вказаної вартості. Неустойка нараховується з дати отримання відповідної стороною вимоги про виконання.

6.2. Відповідальність Замовника перед Виконавцем і Виконавця перед Замовником, включаючи пряму дійсну шкоду, упущену вигоду, неустойку та інші види шкоди, обмежена вартістю Договору.

6.3. Сплата неустойки, а також відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за Договором.

6.4. Досудовий порядок врегулювання спорів протягом […] днів є обов’язковим. Якщо спір неможливо вирішити в досудовому порядку, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

6.5. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань внаслідок обставин непереборної сили, підтверджених довідкою компетентного органу державної влади.

По-шосте, про взаємну відповідальність. Неустойка - 0,1% від вартості Договору в день, у разі прострочення понад 30 днів - штраф 10% від вартості Договору.
Загальний розмір відповідальності обмежений вартістю Договору.Будь-які можливі проблеми ми хочемо вирішити шляхом переговорів.

У випадку форс-мажору сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання.

7. Дія та розірвання договору

7.1. Договір набуває чинності з моменту підписання та діє до повного виконання взаємних зобов’язань Виконавця та Замовника.

7.2. Замовник має право розірвати Договір, письмово повідомивши про це Виконавця не пізніше […] днів до дати розірвання.

7.3. Виконавець  має право розірвати Договір за згодою Замовника або у разі порушення Замовником Договору, письмово повідомивши про це Замовника не пізніше […] днів до дати розірвання

7.4. У разі розірвання Договору Виконавець виставляє кінцевий рахунок, який відображає всі виконані ним роботи, що не були оплачені раніше.

7.5. Замовник зобов’язаний оплатити виставлений рахунок відповідно до Розділу 3 Договору. Усі матеріали та майно Замовника, що знаходяться у Виконавця, на вимогу Замовника повертаються Виконавцем незалежно від факту оплати послуг Виконавця.

По-cьоме, договір діє рівно стільки, скільки клієнт вважатиме за потрібне.

8. Інші умови

8.1. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.2. Будь-які відомості та документи, що надаються Сторонами одна одній, повинні бути оформлені в письмовому вигляді та відправлені у вигляді повідомлення за допомогою поштового, електронного чи кур’єрського зв’язку.

8.3. Сторони визнають юридично значущими електронні листи з адрес, вказаних у реквізитах до Договору. Доступ до електронної пошти кожна Сторона здійснює з використанням паролю, що є електронним підписом відповідної Сторони. Сторони зобов’язується зберігати конфіденційність паролю доступу до електронної пошти.

8.4. З дати набрання чинності Договором припиняється дія будь-яких інших угод між Сторонами, що стосуються умов Договору.

Електронні листи мають юридичну силу.

Спросить юриста